STATUT FUNDACJI SIŁA KOBIET

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja „Siła Kobiet” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez KATARZYNĘ ŚWIEBODĘ, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A numer 4071/2018 sporządzonym przez notariusza Adama Krasowskiego w dniu 08.03.2018 roku.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji są Kielce.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.
 3. Fundacja może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. Integrowanie środowiska kobiet.
 2. Propagowanie wiedzy z zakresu samorozwoju, komunikacji interpersonalnej, mediacji, inteligencji emocjonalnej, rozwiązywania konfliktów, wychowania dziecka w rodzinie, zarządzania finansami osobistymi i profilaktyki zdrowotnej.
 3. Wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc pomiędzy kobietami działającymi w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego.
 4. Promowanie i zachęcanie do rozwoju usług wspomagających przedsiębiorcze kobiety i ułatwiających im utrzymanie równowagi między pracą i życiem rodzinnym.
 5. Propagowanie działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn.
 6. Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych.
 7. Działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym.
 8. Troska o jakość warunków życia dzieci i młodzieży, ich wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.
 9. Działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych, obejmująca zadania w zakresie:
  a) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych i innych,
  b) ochrony i promocji zdrowia,
  c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  d) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  f) promocji wolontariatu,
  g) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 10. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i inne podmioty współpracujące z Fundacją.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie lub prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, targów i odczytów.
 2. Organizowanie regularnych spotkań kobiet w ramach klubu „Biznes Na Obcasach”.
 3. Prowadzenie doradztwa zawodowego, prawnego, ekonomicznego, psychologicznego i w zakresie kompetencji społecznych i innych.
 4. Ochrona przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci.
 5. Inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu dzieci i młodzieży, całych rodzin przez organizowanie imprez kulturalnych, festynów rodzinnych, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych.
 6. Dofinansowanie na rzecz zielonych szkół.
 7. Organizowanie lub pomoc w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym poprzez dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
 8. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i dotkniętych sytuacjami losowymi.
 9. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, pozarządowej, instytucjami, środkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami jak i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.
 10. Uczestniczenie w programach pomocowych finansowanych z Unii Europejskiej, pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych na realizację celów Fundacji.
 11. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i subwencji osób prawnych,
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d) dochodów z majątku fundacji,
  e) odsetek bankowych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 9

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI

§ 10

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 11

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 3. Na pierwszą kadencję Fundator wybiera Zarząd w składzie:
  a) Katarzyna ŚWIEBODA – Prezes.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  b) odwołania przez Fundatora,
  c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu z przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  d) śmierci członka Zarządu.
 5. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, jego uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu przejmuje Zarząd.

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b) realizacja celów statutowych,
  c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  d) uchwalanie regulaminów,
  e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  f) przyjmowanie darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,
  g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  h) uchwalanie zmian statutu,
  i) decydowanie o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,
  j) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.

§ 13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, również w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych składa Prezes Zarządu jednoosobowo.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 16

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.