POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacji "Siła Kobiet"
 1. Wstęp
  Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację „Siła Kobiet” z siedzibą:
  ul. Tektoniczna 37/17, 25-640 Kielce, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000723777, NIP 9592005087, REGON 369727756 (dalej zwaną: „Fundacją”) danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej: https://silakobiet.eu/ (dalej zwanych: „Użytkownikami” i „Stroną”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO FNP przekazuje Użytkownikom następujące informacje z zakresu ochrony danych osobowych:

  1. Administrator:
   Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja „Siła Kobiet” z siedzibą: ul. Tektoniczna 37/17, 25-640 Kielce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
   X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000723777.
  2. Cele, kategorie danych osobowych i podstawy przetwarzania:
   Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi:
   - zarządzanie Stroną,
   - zapewnienie bezpieczeństwa Strony i Użytkowników,
   - prowadzenie analiz statystycznych,
   - spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do Fundacji lub informowania o zagrożeniach dla prywatności.

   Dodatkowo po wyrażeniu przez Użytkownika zgody (tj. odznaczeniu stosownego checkbox’a) Fundacja przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach:
   - odpowiadania na wiadomości o dowolnej treści przesłane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego,
   - marketingowych, w tym w celu informowania Użytkowników o działalności statutowej Fundacji, ofercie programowej, aktualnościach, wydarzeniach i konkursach (newsletter),
   - realizacji darowizny Użytkownika poprzez formularz na stronie internetowej https://silakobiet.eu/ oraz spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi na zapytanie lub treści informacyjno-promocyjnych, w tym newslettera. Możliwe jest niepodanie danych osobowych podczas dokonywania darowizny, jeśli Użytkownik chce pozostać anonimowym darczyńcą.Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, telefon, e-mail, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer rachunku bankowego, dane identyfikujące komputer, tablet lub telefon komórkowy Użytkownika, adres IP, lokalizacja.

   Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

  3. Zabezpieczenie danych osobowych:
   W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników Fundacja wdrożyła techniczne i organizacyjne zabezpieczenia chroniące je przed usunięciem, utratą, opublikowaniem, zmodyfikowaniem, pogorszeniem, bezprawnym rozpowszechnianiem i nadużyciem, niezależnie czy mogłoby to nastąpić przez przypadek czy w wyniku celowych lub nielegalnych działań.
  4. Odbiorcy danych osobowych:
   Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W ramach swojej działalności Fundacja powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, które przetwarzają je w jej imieniu i nie używają ich do własnych celów (np. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe). Podmioty te pochodzą z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z innych krajów, które w sposób dostateczny chronią dane osobowe. Fundacja przekazuje też dane osobowe innym podmiotom samodzielnie ustalającym cele przetwarzania tych danych osobowych (np. podmioty realizujące usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe).
  5. Okres przechowywania danych:
   Nie ma jednolitego limitu czasowego przetwarzania danych osobowych. Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe przez następujący czas:
   - analizy aktywności na Stronie i prowadzenia analiz statystycznych – do chwili utraty przez nie przydatności dla Fundacji,
   - zarządzania Stroną – do czasu utraty przydatności tych danych,
   - zapewnienia bezpieczeństwa Strony i Użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych,
   - spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do Fundacji lub informowania Użytkowników o zagrożeniach dla ich prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
   - odpowiadanie na wiadomości Użytkowników, cel informacyjny i marketingowy, realizacja darowizny – do czasu utraty przydatności tych danych albo cofnięcia zgody przez Użytkownika.
  6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje:
   - Prawo do dostępu do swoich danych i kopii danych.
   - Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych).
   - Prawo do usunięcia danych – jeśli uważają, że Fundacja nie ma prawa ich przetwarzać.
   - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mogą żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważają, że dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, a przy tym nie chcą, żeby Fundacja je usunęła, bo są im potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu.
   - Prawo do wniesienia sprzeciwu – mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składany jest sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli Fundacja wykaże, że jej uzasadniony interes jest nadrzędny wobec roszczenia Użytkownika lub że jego dane są jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkownika.
   - Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych, które zostały dostarczone Fundację na podstawie zgody lub umowy. Można je otrzymać w ustrukturowanym formacie (np. xml) albo można je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
   - Prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.Wniosek związany z wyżej wymienionymi uprawnieniami można zgłosić osobiście w siedzibie Fundacji, pocztą tradycyjną lub emailem na adres: kontakt@silakobiet.eu. Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od ich otrzymania przez Fundację. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku przez Fundację, Fundacja informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia.
 3. Pliki cookies
  Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej w domenie https://silakobiet.eu/ Użytkownik akceptuje poprzez aktywację przycisku „Zgadzam się” umieszczenie przez stronę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) danych informatycznych (plików cookies).
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
  z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są przekazywane Użytkownikowi jako jedne z pierwszych, tuż po wywołaniu Strony. Co więcej, nie można tego kontrolować z poziomu kodu programistycznego.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja. Pliki cookies wykorzystywane są przez Fundację w celu:
  - tworzenia statystyk, Google Analytics, w oparciu o politykę prywatności google, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - utrzymania sesji Użytkownika;
  - cookies używane są też przez strony internetowe, do których Strona się odwołuje np. multimedia czy serwisy społecznościowe.W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI