FUNDACJA DZIECIOM

NASZE CELE

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych.

Zapobieganie patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym.

Troska o jakość warunków życia dzieci i młodzieży, ich wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.


JAK JE REALIZUJEMY

Działamy na rzecz ochrony przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci.

Inicjujemy i organizujemy wspólne spędzanie czasu dzieci i młodzieży, całych rodzin przez organizowanie imprez kulturalnych, festynów rodzinnych, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych.

Dofinansowujemy zielone szkoły.

Organizujemy lub pomagamy w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym poprzez dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

WESPRZYJ PODOPIECZNYCH NASZEJ FUNDACJI